The Full Wiki

հողմ: Wikis


Note: Many of our articles have direct quotes from sources you can cite, within the Wikipedia article! This article doesn't yet, but we're working on it! See more info or our list of citable articles.

Wiktionary

Up to date as of January 15, 2010

Definition from Wiktionary, a free dictionary

Contents

Armenian

Etymology

From Old Armenian հողմ (hołm); see below.

Pronunciation

Noun

հողմ (hoġm)

 1. storm, gale, tempest, hurricane

Declension

Synonyms

External links


Old Armenian

Alternative spellings

Etymology

From *ողմ (ołm) < onmo- < Proto-Indo-European *onəmo- (spirit, puff, wind) < *enə-, *onə- (to breathe), whence also անձն (anjn), person). Cognates include Ancient Greek ἄνεμος (anemos), Sanskrit अनिल (ánila), and Latin animus.

Noun

հողմ (hołm)  (singular genitive հողմոյ, plural genitive հողմոց)

 1. wind
  թեթեւ հողմlight or gentle breeze
  քաղցր հողմsoft wind
  զովարար հողմfresh wind
  յաջող հողմfair wind
  անհաստատ հողմwind wind
  ցրտաշունչ հողմcold wind
  կատաղի հողմangry or raging wind
  մոլեգին հողմfurious wind
  մրրկալից հողմstormy wind
  սաստկաշունչ հողմimpetuous wind
  ուժգին հողմviolent wind
  ահեղագոչ հողմroaring wind
  հողմ շրջանաւորmonsoon
  հողմք տարեւորք, կանոնաւորքthe trade-winds
  հարուած, բաղխիւն հողմոյgust of wind; gale
  ի թեւս հողմոյon the wings of the wind
  հողմ շնչէthe wind blows
  հողմ մռնչէthe wind roars
  հողմ փոխիthe wind changes
  հողմ դադարէthe wind calms or falls
  հողմ գոյit is windy, gusty
  հողմ ելանէthe wind is rising
  հակառակ է հողմthe wind is contrary
  ընդդէմ հողմոյ նաւարկելto sail against the wind, or in the wind's eye, to sail with a head wind, to haul the wind
  յաջողակ հողմով նաւարկելto sail before the wind, to be to leeward, to have a fair wind, a wind right aft, to scud; to prosper
  տալ հողմոյ զառագաստսto unfurl the sails, to spread the canvass
  հողմ աջողակ ուռնոյր՝ լնոյր զառագաստս մերa favourable wind filled our sails
  տալ հողմոյto throw to the winds
  շրջել յամենայն հողմոյto turn with every wind (of fortune), to he a weather-cock, a time-server
  զհողմս արածելto feed on air, to cherish vain hopes, to build castles in the air
  ջանալ հողմոյto labour or strive in vain, to lose one's pains
  գնալ զհողմովto vanish to dissolve into air, to disappear
  զհողմս ժառանգելto be reduced to one's last shifts, on one's last legs, to amuse oneself with idle expectations, to buoy oneself up with vain hopes
  ըստ շնչելոյ հողմոց եւ վարելոյ ալեացat the mercy of the winds and waves
  մարգարէքն մեր էին ի հողմour prophets prophesied to the wind
 2. one of the four parts of the world, whence the winds blow
  չորք հողմքthe four winds, four quarters of heaven
 3. (pathology) jaundice

Declension

Synonyms

Derived terms

 • անհողմութիւն
 • խաւարահողմ
 • հարաւահողմ
 • հողմաբեր
 • հողմախաղաղ
 • հողմախառն
 • հողմական
 • հողմակոծ
 • հողմակոծիմ
 • հողմակոծութիւն
 • հողմահար
 • հողմահարիմ
 • հողմահնչեմ
 • հողմահոլով
 • հողմահոս
 • հողմաձայն
 • հողմամաղ
 • հողմային
 • հողմայոյզք
 • հողմանման
 • հողմաշարժ
 • հողմաշունչ
 • հողմապականութիւն
 • հողմավար
 • հողմատարափ
 • հողմացուցանեմ
 • հողմափայտ
 • հողմեղէն
 • հողմընթաց
 • հողմիկ
 • հողմուռոյց
 • հողմուտ
 • հողմօրէն
 • մոլորահողմ

Descendants

References

 • հողմ in M. Bedrossian (1879), New Dictionary Armenian-English (Venice: S. Lazarus Armenian Academy)
 • հողմ” in H. Ačaṙean (1926-35), Hayerēn Armatakan Baṙaran (Yerevan: Yerevan State University), 2nd ed., 1971-79
 • հողմ” in G. Awetikʿean, X. Siwrmēlean, M. Awgerean (1836-37), Nor Baṙgirkʿ Haykazean Lezui (Venice)Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message