The Full Wiki

More info on Adam Redzik

Adam Redzik: Wikis

Advertisements
  

Note: Many of our articles have direct quotes from sources you can cite, within the Wikipedia article! This article doesn't yet, but we're working on it! See more info or our list of citable articles.

Encyclopedia

From Wikipedia, the free encyclopedia

Adam Redzik (born 1977) is a Polish lawyer and historian, a lecturer at the Warsaw University and Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. He specializes in the history of law and science.

Contents

Selected works

Books

 • Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, ISBN 83-7306-254-8
 • Zarys historii samorządu adwokackiego w Polsce, Warszawa: Naczelna Rada Adwokacka 2007, ss. 208; ISBN 83-915643-9-8
 • Jakub Honigsman, Zagłada Żydów lwowskich (1941-1944), przekład i opracowanie: Adam Redzik, Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny 2007, ss. 116; ISBN 978-83-85888-42-0
 • Joanna Ostrowska, Tak musiało być. Wspomnienia, opracował Adam Redzik, Warszawa-Łomianki: LTW 2008, ss. 152; ISBN 978-83-7565-019-8
 • Adwokaci polscy Ojczyźnie – Polish advocates in the service of their Homeland, edited by Stanisław Mikke, Adam Redzik, Warszawa: Naczelna Rada Adwokacka 2008, ss. 224; ISBN 978-83-927035-0-1
 • Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, Warszawa: C.H.Beck 2009, ss. 496; ISBN 978-83-255-0346-8
Advertisements

Articles

 • Roman Longchamps de Bérier (1883 - 1941), „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2006, z. 1;
 • Kazimierz Przybyłowski (1900-1987), „Kwartalnik Prawa Prywatnego”, 2007, nr 4;
 • Aleksander Doliński (1866-1930). Profesor prawa handlowego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2007, t. LIX, z. 2, s. 291-327;
 • Nauczanie i nauka prawa politycznego w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, „Przegląd Sejmowy” 2007, z. 5, s. 111-142.
 • O naukach historyczno-prawnych w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie [w:] Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach w II Rzeczypospolitej, red. M. Pyter, Lublin 2008, s. 131-185.
 • Profesor Juliusz Makarewicz - życie i dzieło, [w:] Prawo Karne w Poglądach Profesora Juliusza Makarewicza, (Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL, pod. red. A. Grześkowiak), Lublin 2005.
 • Działalność dydaktyczna Profesora Juliusza Makarewicza, [w:] Karnopolityczne koncepcje Profesora Juliusza Makarewicza – wczoraj i dziś (W 50. rocznicę śmierci), red. I. Nowikowski, P. Strzelec, Lublin: Wydawnictwo Morpol 2006.
 • Mieczysław Honzatko - profesor, kodyfikator, adwokat, „Palestra” 2005, nr 11-12.
 • Profesor Ernest Till (1846-1926) - w stusześćdziesięciolecie urodzin i osiemdziesięciolecie śmierci, „Palestra” 2006, nr 3-4.
 • Професор Олександр Огоновский – творець української цивілистики, „Жіття і Право”, № 6, Львів 2004.
 • Szkic z dziejów szkolnictwa wyższego we Lwowie, „Niepodległość i Pamięć”, nr 24, 2006.
 • Lwowska szkoła dyplomatyczna. Zarys historii Studium Dyplomatycznego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1930-1939), „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, 2006, t. 6, nr 5 (33).
 • Kurs Prawa Lotniczego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1936 – 1939), „Rocznik Lwowski” 2006.
 • W sprawie okoliczności śmierci profesora Maurycego Allerhanda, „Kwartalnik Historii Żydów” 2005, nr 2 (214).
 • Ludwik Dworzak. Najbliższy uczeń Juliusza Makarewicza [w:] Problemy stosowania prawa sądowego. Księga Pamiątkowa dedykowana prof. Edwardowi Skrętowiczowi, pod red. Ireneusza Nowikowskiego, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2007.
 • Uczeni juryści w dziejach KUL (artykuł recenzyjny) „Państwo i Prawo” 2007, z. 9.
 • Szkic o dziejach Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946, [w:] „Львів: місто – суспільство – культура”, t. VI, Львів 2007.
 • Styś Wincenty Ignacy (1903-1960), „Polski Słownik Biograficzny” 2007, tom XLV/2, z. 185, s. 225-227.
 • Spółka cicha – kilka uwag na tle porównawczym, „Palestra” 2006, nr 5-6, s. 136-146.
 • W sprawie przyszłości Kodeksu cywilnego, „Palestra” 2007, nr 7-8, s. 91-96. [współautorstwo: Paweł Zdanikowski]

External links


Advertisements


Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message