The Full Wiki

More info on Autonomous prefectures of China

Autonomous prefectures of China: Wikis

Advertisements
  
  

Note: Many of our articles have direct quotes from sources you can cite, within the Wikipedia article! This article doesn't yet, but we're working on it! See more info or our list of citable articles.

Encyclopedia

From Wikipedia, the free encyclopedia

Autonomous prefectures are one type of Autonomous areas of China, existing at the prefecture level.

Province-level
entry
Name Chinese (S) Pinyin Designated minority Local name Capital
Gansu Linxia Hui Autonomous Prefecture 临夏回族自治州 Línxià Huízú Zìzhìzhōu Hui (The Hui speak Chinese) Linxia
Gansu Gannan Tibetan Autonomous Prefecture 甘南藏族自治州 Gānnán Zàngzú Zìzhìzhōu Tibetan Tibetan - ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ /
Kan-lho Bod-rigs rang-skyong-khul
Hezuo
Guizhou Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture 黔东南苗族侗族自治州 Qiándōngnán Miáozú Dòngzú Zìzhìzhōu Miao and Dong  ? Kaili
Guizhou Qiannan Buyei and Miao Autonomous Prefecture 黔南布依族苗族自治州 Qiánnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu Buyei and Miao  ? Duyun
Guizhou Qianxinan Buyei and Miao Autonomous Prefecture 黔西南布依族苗族自治州 Qiánxīnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu Buyei and Miao  ? Xingyi
Hubei Enshi Tujia and Miao Autonomous Prefecture 恩施土家族苗族自治州 Ēnshī Tǔjiāzú Miáozú Zìzhìzhōu Tujia and Miao  ? Enshi
Hunan Xiangxi Tujia and Miao Autonomous Prefecture 湘西土家族苗族自治州 Xiāngxī Tǔjiāzú Miáozú Zìzhìzhōu Tujia and Miao  ? Jishou
Jilin Yanbian Korean Autonomous Prefecture 延边朝鲜族自治州 Yánbiān Cháoxiǎnzú Zìzhìzhōu Korean Korean -
연변 조선족 자치주 /
Yeonbyeon Joseonjok Jachiju
Yanji
Qinghai Haibei Tibetan Autonomous Prefecture 海北藏族自治州 Hǎiběi Zàngzú Zìzhìzhōu Tibetan Tibetan - མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ /
Mtsho-byang Bod-rigs rang-skyong-khul
Haiyan County
Qinghai Hainan Tibetan Autonomous Prefecture 海南藏族自治州 Hǎinán Zàngzú Zìzhìzhōu Tibetan Tibetan - མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ /
Mtsho-lho Bod-rigs rang-skyong-khul
Gonghe County
Qinghai Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture 黄南藏族自治州 Huángnán Zàngzú Zìzhìzhōu Tibetan Tibetan - རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་/
Rma-lho Bod-rigs rang skyong khul
Tongren County
Qinghai Golog Tibetan Autonomous Prefecture 果洛藏族自治州 Guǒluò Zàngzú Zìzhìzhōu Tibetan Tibetan - མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་

/
Mgo-log Bod-rigs rang-skyong-khul

Maqên County
Qinghai Gyêgu Tibetan Autonomous Prefecture 玉树藏族自治州 Yùshù Zàngzú Zìzhìzhōu Tibetan Tibetan - ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་

/
Yul-shul Bod-rigs rang-skyong-khul

Gyêgu County
Qinghai Haixi Mongol and Tibetan Autonomous Prefecture 海西蒙古族藏族自治州 Hǎixī Měnggǔzú Zàngzú Zìzhìzhōu Mongol and Tibetan Tibetan - མཚོ་ནུབ་སོག་རིགས་ཆ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ /
Mtsho-nub Sog-rigs dang Bod-rigs rang-skyong-khul
Delingha
Sichuan Ngawa Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture 阿坝藏族羌族自治州 Ābà Zàngzú Qiāngzú Zìzhìzhōu Tibetan and Qiang Tibetan - རྔ་བ་བོད་རིགས་ཆ་བ༹ང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ /
Rnga-ba Bod-rigs dang Chavang-rigs rang skyong khul
Barkam County
Sichuan Garzê Tibetan Autonomous Prefecture 甘孜藏族自治州 Gānzī Zàngzú Zìzhìzhōu Tibetan Tibetan - དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ /
Dkar-mdzes Bod-rigs rang-skyong khul
Kangding County
Sichuan Liangshan Yi Autonomous Prefecture 凉山彝族自治州 Liángshān Yízú Zìzhìzhōu Yi Yi: ꆃꎭ/Niep Sha Xichang
Xinjiang Kizilsu Kirghiz Autonomous Prefecture ? 克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kèzīlèsū Kē'ěrkèzī Zìzhìzhōu Kyrgyz Kyrgyz - كىزىلسۋ كىزگىز اۆتونومييالى وبلاستى (Cyrillic: Кыргыз Кызылсу aвтономиялы oбласты) Artux
Xinjiang Bortala Mongol Autonomous Prefecture 博尔塔拉蒙古自治州 Bó'ěrtǎlā Měnggǔ Zìzhìzhōu Mongol (Mongolian in Cyrillic script: Борталын Монгол өөртөө засах тойрог) Bortala
Xinjiang Changji Hui Autonomous Prefecture 昌吉回族自治州 Chāngjí Huízú Zìzhìzhōu Hui (The Hui speak Chinese) Changji
Xinjiang Bayin'gholin Mongol Autonomous Prefecture ? 巴音郭楞蒙古自治州 Bāyīnguōlèng Měnggǔ Zìzhìzhōu Mongol (Mongolian in Cyrillic script: Баянголын Монгол өөртөө засах тойрог) Korla
Xinjiang Ili Kazakh Autonomous Prefecture 伊犁哈萨克自治州 Yīlí Hāsàkè Zìzhìzhōu Kazakh Kazakh: ىله قازاق اۆتونومىيالى وبلىسى (Cyrillic: Іле Қазақ автономиялы облысы); Uyghur: Ili Ķazaķ aptonom oblasti Yining
Yunnan Dehong Dai and Jingpo Autonomous Prefecture 德宏傣族景颇族自治州 Déhóng Dǎizú Jǐngpōzú Zìzhìzhōu Dai and Jingpo  ? Luxi
Yunnan Nujiang Lisu Autonomous Prefecture 怒江傈僳族自治州 Nùjiāng Lìsùzú Zìzhìzhōu Lisu  ? Liuku Town, Lushui County
Yunnan Dêqên Tibetan Autonomous Prefecture 迪庆藏族自治州 Díqìng Zàngzú Zìzhìzhōu Tibetan Tibetan - བདེ་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ /
Bde-chen Bod-rigs rang-skyong khul
Shangri-La County
Yunnan Dali Bai Autonomous Prefecture 大理白族自治州 Dàlǐ Báizú Zìzhìzhōu Bai Bai: Darl•lit Baif•cuf zirl•zirl•zox Dali
Yunnan Chuxiong Yi Autonomous Prefecture 楚雄彝族自治州 Chǔxióng Yízú Zìzhìzhōu Yi  ? Chuxiong
Yunnan Honghe Hani and Yi Autonomous Prefecture 红河哈尼族彝族自治州 Hónghé Hānízú Yízú Zìzhìzhōu Hani and Yi  ? Mengzi County
Yunnan Wenshan Zhuang and Miao Autonomous Prefecture 文山壮族苗族自治州 Wenshān Zhuàngzú Miáozú Zìzhìzhōu Zhuang and Miao  ? Wenshan County
Yunnan Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture 西双版纳傣族自治州 Xīshuāngbǎnnà Dǎizú Zìzhìzhōu Dai Tai Lue: ᦈᦹᧈᦈᦹᧈᦵᦋᦲᧁᦘᦱᦉᦱᦺᦑ᧑᧒ᦗᧃᦓᦱ Jinghong

See also

Advertisements

Advertisements


Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message