The Full Wiki

More info on Central Academy of Drama

Central Academy of Drama: Wikis

Advertisements
  

Note: Many of our articles have direct quotes from sources you can cite, within the Wikipedia article! This article doesn't yet, but we're working on it! See more info or our list of citable articles.

Encyclopedia

From Wikipedia, the free encyclopedia

Central Academy of Drama
中央戏剧学院
Established 1950
Type National
Location Beijing,  People's Republic of China
Campus Urban
Colors          
Nickname Central Drama Academy
Central Drama College
Website www.zhongxi.cn

The Central Academy of Drama in Beijing (simplified Chinese: 中央戏剧学院pinyin: Zhōngyāng Xìjù Xuéyuàn, or Central Drama Academy, Central Drama College) is a drama school in China.

Contents

Location

It is located on 39 East Mianhua Lane, Dongcheng District of Beijing.

History

The academy was established in April 1950. It was named by Mao Zedong. It inherited the drama department of Lu Xun Art Academy in Yan'an, art school of North China University, and National Drama College in Nanjing. Its abbreviation is Zhong Xi (literally "Central Drama"). Many Chinese actors, actresses, and directors graduated from the Academy, such as Gong Li. It is regarded as one of three most prestigious drama schools in China (the other two being Beijing Film Academy and Shanghai Theater Academy).

Notable alumni

(Class means the year of enrollment.)

 • Class 1974: Chen Baoguo, Zhao Kui'e
 • Class 1977: Bao Guo'an (director)
 • Class 1978: Li Baotian (director)
 • Class 1979: Chen Daoming
 • Class 1980: Jiang Wen, Lu Liping
 • Class 1985: Gong Li, Zhao Liang, Jia Hongsheng, Wu Yujuan, Shi Ke
 • Class 1986: Zhang Yibai (director)
 • Class 1987: Hu Jun, Xu Fan, He Bing, Chen Xiaoyi, Jiang Shan, Gong Lijun, Wang Ban, Li Hongtao, Han Qing, Sun Xing, Liu Hongmei, Wang Tao, He Yu, Zhou Xiaopeng, Wang Ning, Liu Xin, Liu Xin, Zhu Jie
 • Class 1988: Guo Tao, Zhang Yang (director), Meng Jinghui (director)
 • Class 1989: Tao Hong
 • Class 1990: Chen Jianbing, Li Yapeng, Wang Xuebin, Cao Weiyu 1
 • Class 1991: Pradeep Nigam
 • Class 1992: Huang Haibing, Lu Fang
 • Class 1993: Zhu Yuanyuan
 • Class 1994: Tao Hong, Gao Hu, Gong Peixing, Duan Yihong, Qu Xiaoxing, Yin Xiaotian, Tu Songyan, Zhao Rui, Gao Chang, Qi Zhi, Ji Chenmu, Chang Yuhong, Jin Zhigang, Li Tingting, Li Xinling, Han Ying, Qu Shuang, Shang Nan, Fan Fang, Jiang Jianhui, Chen Kaijing, Zhang Shu, Zhang Xiaoyan, Wang Ning, Pan Yu
 • Class 1995: Xia Yu, Wu Jun, Sun Honglei (musical), Fang Bing, Lu Ying
 • Class 1996: Zhang Ziyi, Liu Ye, Qin Hailu, Hu Jing, Mei Ting, Yuan Quan, Zeng Li
 • Class 1997: Chen Hao, Jia Yiping, Wu Yue (sports), Zhang Jingchu (director), Fu Jing, Li Zonghan
 • Class 1998: Deng Chao, Zhu Yuchen
 • Class 1999: Li Guangjie, Sun Ning
 • Class 2000: Zhou Yun, Tang Wei (director)
 • Class 2001: Chen Shu
 • Class 2002: Wen Zhang, Tang Yan, Tong Yao and Shen Jiani

External links

Advertisements

Advertisements


Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message