The Full Wiki

More info on Henryk Łowmiański

Henryk Łowmiański: Wikis

Advertisements
  

Note: Many of our articles have direct quotes from sources you can cite, within the Wikipedia article! This article doesn't yet, but we're working on it! See more info or our list of citable articles.

Encyclopedia

From Wikipedia, the free encyclopedia

Henryk Łowmiański (August 22, 1898 near Ukmergė - September 4, 1984 in Poznań) – Polish medieval historian. The researcher of ancient history of Poland, Lithuania and Slavs, Łowmiański is the author of many works, including the 6 volume "The Beginnings of Poland" (Polish: Początki Polski).

Scholar years

After Receiving his doctorate on "Beginnings of Lithuanian Cities" (Polish: Wschody miast litewskich w XVI wieku), Łowmiański became the first history Ph.D in University of Stefan Batory.

Important works

 • "Wschody" miast litewskich w 16 wieku (1923-1924)
 • Studia nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego (1931-32)
 • Prusy pogańskie (1935) [English edition: The Ancient Prussians (1936)]
 • Podstawy gospodarczego formowania się państw słowiańskich (1953)
 • Zagadnienia roli Normanów w genezie państw słowiańskich (1957)
 • Geneza państwa ruskiego jako wynik procesu wewnętrznego (1962)
 • Początki Polski (6 vol.)
 • Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego (1983)
 • Studia nad dziejami Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich (1986)
 • Religia Słowian i jej upadek (w. VI-XII) (1979)
 • Polityka Jagiellonów (1999)

Advertisements


Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message