The Full Wiki

More info on Hong Kong films of 1952

Hong Kong films of 1952: Wikis

  
  

Note: Many of our articles have direct quotes from sources you can cite, within the Wikipedia article! This article doesn't yet, but we're working on it! See more info or our list of citable articles.

Encyclopedia

From Wikipedia, the free encyclopedia

A list of films produced in Hong Kong in 1952:.

1952

Title Director Cast Genre Notes
1952
Yi jia chun
Father Marries Again
Di shu zhi jian nan wei mu
Between Her Own and the Concubine's Children
Long feng hua zhu
Wedding Candles
Luan feng he ming
The Satisfactory Wedding
Xin hong lou meng
Modern Red Chamber Dream
Jin xiu qian cheng
A Bright Future
Ru yi ji xiang
A Prayer for Happiness
Bai hua qi fang
Blossoms in the Heart
Yi wan mei yue ban han qin
Lonely Moon on a Lonely Bed
Hua hao yue yuan
Love's Bliss
Pin jian fu qi bai shi shuai
Everything Goes Wrong for Poor Couple
Comet of Laughter Lands on Earth
Zi mei hua
Sisters Two
Fang Shiyu rou bo Hong Xiguan
Fist Battle Between Fong Sze Yu and Hung Sze Kuan
Title Director Cast Genre Notes
Shi li chuan gu
A Respectable Family
Chang hen ge
A Song of Everlasting Sorrow
Wu shan meng hui
A Lingering Dream
Leng yue ban lang gui
He Returns by the Lonely Moon
Tian fan di fu
The World Turned Upside Down
Yue er wan wan zhao jiu zhou
The Moon-blanch'd Land
Guai mian hu da nao ku lou dong
How Queer-faced Tiger Raided the Cave of the Skulls
Shi lai yun dao
Timely Fortune
Xiao Mingxing zhuan
The Life of Xiaomingxing
Fang mao zi
A Bachelor Is Born
Hua kai yan zi gui
The Swallow's Return
Nan wei le ba ba
Poor Daddy
Zhu ying zhao hun fu
Return of the Soul
Gu ling jing guai
Funny Fellows
Bai she zhuan
The Legend of Madame White Snake
Xue jian jin sha wan
Bloody Fight by the Golden Sand Beach
Niang re
Nonya
Jin shui lou tai
The Closer the Better
Er nu qing chang
Sweet Love Lingers On
Shi ge fei nu jia shou lang
Ten Fat Brides for Skinny
Ge chang hu bu gui
Why Not Return?: The Musical
Qi xia hei xuan feng
An Extraordinary Hero, Black Swirling Wind
Nu xia yi zhang hong
Heroine in Red
Nie yuan
Fatal Attraction
Shi zai fan hua yi meng xiao
Wealth Gone Like a Dream
Fu ren xin
Woman's Heart
Huang jin mei ren
The Gold and the Beauty
Liang ge diao man nu san xi Xiao Yuebai
How Two Naughty Girls Thrice Insulted Xiao Yuebai
Jiang hu er nu
Sons of the Earth
Kuang feng zhi ye
The Stormy Night
Hong bai mudan hua
Red and White Peonies
Xiang che mei ren
Sweet Girl and Good Car
A Niu xin zhuan
A New Story of Aniu
Xin gu sao jie
Sisters-in-Law in Danger
Ge nu hong mei gui
Red Rose the Songstress
Feng men xiao feng
Daughter of a Humble House
Shi nu tu
Portrait of a Lady
Wang Kui yu Gui Ying
The Troubled Love of Wang Kui and Gui Ying
Yi dui yan zhi ma
Two Naughty Girls
Ge sheng lei ying
A Melancholy Melody
Ge sheng lei ying xia ji
A Melancholy Melody Part 2
Man yuan chun se
Sweet Memories
Bai jia zai
The Prodigal Son
Macao
Yi ban zhi ge
The Dividing Wall
Mi yue
Honeymoon
Yu nu fan xin
Sweet Girl's Fancies

External links
Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message