List of Chinese leaders: Wikis

Advertisements
  

Note: Many of our articles have direct quotes from sources you can cite, within the Wikipedia article! This article doesn't yet, but we're working on it! See more info or our list of citable articles.

Encyclopedia

From Wikipedia, the free encyclopedia

Contents

Ancient China (Ca. 2852 BC - 221 BC)

Early Imperial China (221 BC - 589 AD)

Mid-Imperial China (581 - 1368)

Late Imperial China (1368 - 1912, 1916)

Modern China (1912-present)

Historical Parties

     Non-Partisan      Tongmenghui      Beiyang clique      Progressive

Present Parties

     Kuomintang (Nationalist)      Democratic Progressive      Communist

Advertisements

Presidents

Year  President Flag of the Republic of China 1912-1928.svg/Republic of China (list)
the Republic of China
 
1912 Sun Yat-sen
Yuan Shikai
1913
1914
1915
1916
Li Yuanhong
1917 Feng Guozhang
1918 Xu Shichang
1919
1920
1921
1922 Zhou Ziqi (acting)
Li Yuanhong
1923
Gao Lingwei (acting)
Cao Kun
1924
Huang Fu (acting)
Duan Qirui (acting)
1925
1926
Hu Weide (acting)
Yan Huiqing (acting)
Du Xigui (acting)
Gu Weijun (acting)
1927
Zhang Zuolin (acting)
1928
Chiang Kai-shek
1929
1930
1931
Lin Sen
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
Chiang Kai-shek
1944
1945
1946
1947
1948
Year  President Republic of China (list)
the Republic of China
 
President People's Republic of China (list)
the People's Republic of China
 
1948 Li Zongren (acting)
1949 Mao Zedong
1950
Chiang Kai-shek
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959 Liu Shaoqi
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
Song Qingling (acting)
&
Dong Biwu (acting)
1969
1970
1971
1972
Dong Biwu (acting)
1973
1974
1975
Yen Chia-kan Post abolished
1976
1977
1978
Chiang Ching-kuo
1979
1980
1981 Song Qingling (honorary)
1982 Post abolished
1983
Li Xiannian
1984
1985
1986
1987
1988
Year  President Republic of China (list)
the Republic of China
 
President People's Republic of China (list)
the People's Republic of China
 
1988 Lee Teng-hui Yang Shangkun
1989
1990
1991
1992
1993
Jiang Zemin
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Chen Shui-bian
2001
2002
2003
Hu Jintao
2004
2005
2006
2007
2008
Ma Ying-jeou
2009
2010

Premiers

Year  Premier Flag of the Republic of China 1912-1928.svg/Republic of China
the Republic of China
 
1912 Tang Shaoyi
Lou Tseng-Tsiang
Zhao Bingjun
1913
Xiong Xiling
1914
Sun Baoqi
Xu Shichang
1915
Lou Tseng-Tsiang (acting)
1916
Xu Shichang
Duan Qirui
Duan Qirui
1917
Wu Tingfang (acting)
Li Jingxi
Zhang Xun
Duan Qirui
Wang Daxie (acting)
Wang Shizhen (acting)
1918
Qian Nengxun (acting)
Duan Qirui
Qian Nengxun (acting)
1919
Gong Xinzhan (acting)
Jin Yunpeng (acting)
Jin Yunpeng
1920
Sa Zhenbing
Jin Yunpeng
1921
Yan Huiqing (acting)
Zhang Xun
1922
Yan Huiqing (acting)
Wang Chonghui (acting)
Wang Daxie (acting)
Wang Zhengting (acting)
1923
Zhang Shaozeng
Gao Lingwei
1924
Sun Baoqi
Wellington Gu Weijun (acting)
Yan Huiqing
Huang Fu
Post abolished
1925
Xu Shiying
1926
Jia Deyao (acting)
Hu Weide (acting)
Yan Huiqing
Du Xigui (acting)
Wellington Gu Weijun (acting)
1927
Pan Fu (acting)
Post abolished
1928
Tan Yankai
1929
1930
T. V. Soong
Chiang Kai-shek
1931
Chen Mingshu
Sun Fo
1932
Year  Premier Republic of China
the Republic of China
 
Premier People's Republic of China
the People's Republic of China
 
1932 Wang Jingwei
1933
1934
1935
Chiang Kai-shek
1936
1937
1938
H. H. Kung
Chiang Kai-shek
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
T. V. Soong
1946
1947
Chiang Kai-shek
Chang Chun
1948
Wong Wen-hao
Sun Fo
1949 Zhou Enlai (acting)
Ho Ying-chin
Yen Hsi-shan
1950
Chen Cheng
1951
1952
1953
1954 Zhou Enlai
Yü Hung-chün
1955
1956
1957
1958
Chen Cheng
1959
1960
1961
1962
1963
Yen Chia-kan
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
Chiang Ching-kuo
1973
1974
1975
1976 Hua Guofeng (acting)
Hua Guofeng
1977
1978
Year  Premier Republic of China
the Republic of China
 
Premier People's Republic of China
the People's Republic of China
 
1978 Sun Yun-suan Hua Guofeng
1979
1980
Zhao Ziyang (acting)
1981
1982
1983
1984
Yu Kuo-hwa Zhao Ziyang
1985
1986
1987
Li Peng (acting)
1988
1989
Lee Huan Li Peng
1990
Hau Pei-tsun
1991
1992
1993
Lien Chan
1994
1995
1996
1997
Siew Wan-chang
(Vincent Siew)
1998
Zhu Rongji
1999
2000
Tang Fei
Chang Chun-hsiung
2001
2002
Yu Shyi-kun
2003
Wen Jiabao
2004
2005
Hsieh Chang-ting
(Frank Hsieh)
2006
Su Tseng-chang
2007
Chang Chun-hsiung
2008
Liu Chao-shiuan
2009
Wu Den-yih
2010

Advertisements


Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message