The Full Wiki

List of Scottish Gaelic surnames: Wikis

Advertisements
  
  

Note: Many of our articles have direct quotes from sources you can cite, within the Wikipedia article! This article doesn't yet, but we're working on it! See more info or our list of citable articles.

Encyclopedia

From Wikipedia, the free encyclopedia

This list of Scottish Gaelic surnames shows Scottish Gaelic surnames beside their English language equivalent. Some of the Scottish Gaelic surnames are Gaelicised forms of English surnames; and conversely, some of the English surnames are Anglicised forms of the Gaelic surnames. In some cases the Gaelic and English names do not share an etymological origin. Several surnames have multiple spellings; this is sometimes due to unrelated families bearing the same surname.

Contents

Surname list

Note that certain names appear multiple times on this list; use a 'find' or 'search' function in your web browser to quickly look up certain names.

Scottish Gaelic surname English surname Notes Ref
[note 1]
Aileanach Allan, Allanach Allanach in Wester Ross.[1] [1]
Ambarsan Anderson In Sleat.[1] [1]
Anndrasdan Anderson [1]
Arasgain Erskine [1]
Bànach Bain In Wester Ross.[1] [1]
Baran Barron [1]
Barrach Dunbar [1]
Beitean Beaton, Bethune In Ross.[1] [1]
Bhàsa Vass [1]
Bhodhsa Vass [1]
Blacach Black [1]
Blàr Blair [1]
Blàrach Blair [1]
Bochanan Buchanan [2]
Boid,[3] Bòid[1] Boyd[1][3]
Bòideach Boyd [1]
Bràigheach MacGillivray [1]
Brùn Brown On Tiree.[1] [1]
Brus Bruce [3]
Buideach Budge [1]
Buidheach Bowie [2]
Buids Budge [1]
Buiseid Bisset [1]
Caileanach Callanach [1]
Caimbeul Campbell [2]
Camshron Cameron [2]
Cananach Buchanan [1]
Caolaisdean Kelso On Arran.[1] [1]
Carsalach Carswell [1]
Carsual Carswell [1]
Catach Catto [1]
Catan Cattenach [1]
Catanach Cattenach [1]
Ceallach Kelly [2]
Ceanadach Kennedy [2]
Cearrach Kerr On Arran.[1] [1]
Ciogach Eggo In Aberdeenshire.[1] [1]
Clàrc Clark [1]
Coineagan Cunningham [2]
Crannach Cranna In Aberdeenshire.[1] [1]
Crombail Cromwell [2]
Creamhain Crawford [1]
Criatharach Crerar In Loch Tay and Strathspey.[1] [1]
Cuimein Cumming [2]
Cuimeineach Cumming [1]
Càidh Caie, Keith Keith in Caithness.[1] [1]
Cèamp Kemp In Wester Ross.[1] [1]
Cèampach Kemp In Wester Ross.[1] [1]
Còmhan Cowan, MacCowan [1]
Deòir Dewar [2]
Deòireach Dewar [1]
Dòmhnallach Macdonald [2]
Druimein Drummond [1]
Druimeineach Drummond [1]
Druiminn Drummond [2]
Dubh Dow [1]
Dùghlas Douglas [3]
Dunaidh Downie [2]
Eabarcrombaigh Abercrombie [1]
Fearghasdan Ferguson [3]
Fionnlasdan Finlayson [3]
Flimean[1] Fleming [1]
Foirbeis[2] Forbes [2]
Foirbeiseach Forbes [1]
Forsàidh Forsyth [1]
Friseal Fraser [2]
Gallach Gollach [1]
Geadasach Geddes [1]
Geadais Geddes [2]
Gilios Gillies [1]
GillAndrais Gillanders [2]
GillEasbaig Gillespie [2]
GillEasbuig Gillespie [4]
GilleChriosd Gilchrist [2]
GilleChrìost Gilchrist [4]
Gobha Gow [2]
Grannd Grant [2]
Grannda Grant [4]
Greum Graham [3]
Greumach Graham [2]
Griogal MacGregor In Wester Ross.[1] [1]
Griogalach MacGregor In Wester Ross.[1] [1]
Guinne Gunn [2]
Gunnach Gunn [1]
Gutraidh Guthrie [2]
Gòrdan Gordon [2]
Gòrdanach Gordon [1]
Ìomharach Iverach, Ivory [1]
Latharnach Larnach [1]
Leamhnach Lennox [1]
Lobhdain Lothian In Glen Lyon.[1] [1]
Loganach Logan [1]
Loudain Lothian In Glen Lyon.[1] [1]
Lìos Lees On Arran.[1] [1]
Lùtair Luther [2]
Mac a' Bhàird Baird [1]
Mac a' Bhiataich MacVitie [1]
Mac a' Bhiocair MacVicar [2]
Mac a' Bhreatannaich[2][1] Braithnoch, Bratney, Bratnie, Bretnoch, Calbraith,[1] Galbraith,[2] MacBratney[1]
Mac a' Bhruthainn[2][1] MacBrayne, Brown[2] Brown in Argyll.[1]
Mac a' Chananaich Buchanan [1]
Mac a' Charraige Craig On Arran.[1] [1]
Mac a' Chléirich[2][1] Clark etc., MacClery,[2] MacLerie, Clerie[1] Clerie in Glasgow.[1]
Mac a' Chombaich[2][1] Colqhoun,[2] MacCombie[1]
Mac a' Chriathrair[2][1] Crerar[2] In Loch Tay and Strathspey.[1]
Mac a' Chrosain MacCrossan [1]
Mac a' Chruiteir Harper, MacWhirter Harper in Stewartry.[2] [1]
Mac a' Ghniomhaid Agnew [2]
Mac a' Ghobhainn[2][1] MacGavin,[1] MacGowan, Smith[2] MacGavin in Glasgow and Moray.[1]
Mac a' Ghoill MacGill On Jura.[1] [1]
Mac a' Ghreidheir Grieve [2]
Mac a' Ghreusaiche Grassick, Grassie [1]
Mac a' Ghrùdair Brewster, Gruer, MacGruer, MacGruther [1]
Mac a' Leòra MacClure, MacLure [1]
Mac a' Lìos[2][1] Lees,[2] MacLeish[1]
Mac a' Mhaighstir MacMaster [1]
Mac a' Mhaoilein MacMillan [2]
Mac a' Mhaoir Weir In Dunbartonshire.[1] [1]
Mac a' Mhiadhaich May, Omay, Omey Omey in Lorne.[1] [1]
Mac a' Phearsain MacPherson [2]
Mac a' Phì[2][1] Fee,[1] MacPhee[2]
Mac an Aba[2][1] Abbot, Abbotson,[1] Macnab[2]
Mac an Airgid Sillars On Arran.[1] [1]
Mac an Deòir Dewer, Macindeoir [2]
Mac an Deòraidh Jorie, MacJarrow Jorie in Galloway.[1] [1]
Mac an Dorsair Dorward, Durward [1]
Mac an Duibh Macindoe Mac an Duibh equates to Mac Iain Duibh.[2] [2]
Mac an Fhigheadair MacNider [2]
Mac an Fhilidh MacNeillie, Neil Neil in Galloway.[1] [1]
Mac an Fhleisteir Fletcher, Leslie [2]
Mac an Fhoirbhich Munro In Inveraray.[1] [1]
Mac an Fhùcadair MacKnockater, Walker [1]
Mac an Fhuibhir MacNair In Argyll.[1] [1]
Mac an Iasgair[2][1] Fisher,[2] MacInesker.[1]
Mac an Lamhaich,[2] Mac an Làmhaich[1] Lennie[2][1]
Mac an Leighe MacLeay In Wester Ross.[1] [1]
Mac an Lèigh[2][1] Beaton, Livingston, Livingstone, MacLeay[2] Beaton on Islay[2] Livingston in Appin.[1] MacLeay on Lewis.[1] Livingston and Livingstone are etymologically unrelated to Mac an Lèigh.
Mac an Luaimh Mulloy [2]
Mac an Oighre MacNair In Perthshire.[1] [1]
Mac an Ollaimh MacInally In Dunbartonshire.[1] [1]
Mac an Rothaich Munro [2]
Mac an Ruaidh Macanroy, Macinroy Mac an Ruaidh equates to Mac Iain Ruaidh.[2] [2]
Mac an Sporain MacSporran, Purser Purser in Argyll.[1] [1]
Mac an Tàilleir Taylor [1]
Mac an Tòisich[2][1] Mackintosh, Macintosh,[2] Tosh[1]
Mac an t-Sagairt[2][1] MacTaggart,[2] Taggart[1]
Mac an t-Saoir[2][1] Macintyre,[2] MacTear, Tyre, Wright[1]
Mac an t-Sealgair Hunter [3]
Mac an t-Srònaich[1] Stronach[1]
Mac an Tuairneir Turner [1]
Mac an Uidhir[2][1] MacNair[2] In the Lennox.[1] Mac an Uidhir equates to Mac Iain Uidhir.[2]
Mac Iain Bhallaich Malloch [1]
Mac Iain Duibh MacIndoe [1]
Mac Iain Ruaidh MacInroy [1]
Mac Iain Uidhir MacNair In Glengarry.[1] [1]
Mac Ille na Brataich Bannerman [1]
Mac na Carraige Craig [2]
Mac na Ceàrda[2][1] Caird,[1] Sinclair[2]
Mac na Ceàrdaich Sinclair [2]
Mac na Maoile MacMillan In Perthshire.[1] [1]
Mac O' Dreain Drain In Kintyre.[1] [1]
Mac O' Seannaig Shannon On Arran.[1] [1]
Mac'Ill'Anndrais Anderson, MacAndrew, Gillanders [2]
Mac'Ill'Eathainn Maclean [2]
Mac'Ill'Fhinnein MacLennan [2]
Mac'Ill'Fhinntain MacLinton [2]
Mac'Ill'Fhionndaig MacClintock [2]
Mac'Ill'Iosa MacLeish [2]
Mac'Ill'Oig Young [2]
Mac'Ille na Brataich Bannerman [2]
Mac'IlleBhàin Bain, Whyte [2]
Mac'IlleBhuidh Bowie [2]
Mac'IlleChiar Kerr [2]
Mac'IlleDhuibh Black, Blackie, Dow [2]
Mac'IlleMhìcheil Carmichael [2]
Mac'IlleMhòire Gilmour [2]
Mac'IlleNaoimh MacNiven [2]
Mac'IlleRiabhaich Darach, Darroch etc., Reoch [2]
Mac'IlleRuaidh Gilroy, MacIroy [2]
MacAbhra MacAra [1]
MacAbhsalain MacAuslan [1]
MacAdaidh,[2] MacÀdaidh[1] MacAdie,[1] MacCadie,[2] Munro[1] Munro in Easter Ross.[1]
MacAdhaimh,[2] MacÀdhaimh[1] Adam, Adamson,[1] MacAdam, MacCaw,[2] MacKeggie[1]
MacÀidh Mackay [1]
MacAilein[2][1] Allan, Allanson, Callan,[1] MacAllan[2]
MacAilpein[2][1] Alpine,[1] MacAlpine[2]
MacAlasdair[2][1] Alexander,[1] MacAlister,[2] MacAllister,[3] MacAndie[2]
MacAmbrais Cambridge, Chambers, MacCambridge Chambers in Argyll.[1] [1]
MacAmhalghaidh MacAulay In Dunbartonshire.[1] [1]
MacAmhlaidh MacAulay [2]
MacAmhlaigh[3][1] MacAulay In the Hebrides.[1]
MacAnndaidh Andie,[1] MacAndie MacAndie on Berneray, North Uist.[1] [1]
MacAnndra Andrew, MacAndrew [1]
MacAnndrais Anderson [1]
MacAodhagain MacKeegan [1]
MacAoidh[2][1] Kay, MacGhie, MacHeth,[1] MacKay[2] MacGhie in Galloway. MacHeth in Moray.[1]
MacAoidhein MacQuien [1]
MacAomalain Bannatyne [1]
MacAonghais[2][1] Angus, Canch,[1] MacAinsh,[2] MacCance,[1] MacInnes[2]
MacAra MacAra [1]
MacArtain MacArthur, MacCartney MacArthur on Skye.[1] [1]
MacArtair[2][1] Arthur, Carter,[1] MacArthur[2] Carter in Perthshire.[1]
MacAsgaidh Caskie, MacCaskie [1]
MacAsgaill MacAskill [2]
MacAsgain MacAskin [1]
MacBeatha Beaton, Bethune, MacBeath, MacBeth, MacBey [1]
MacBeathag MacBeth In Wester Ross.[1] [1]
MacBhàididh MacWattie [1]
MacBharrais MacVarish [1]
MacBhàtair Watson [2]
MacBheatha[2][1] MacBeth,[2] MacVeigh,[1] MacVey[1]
MacBheathaig MacBeth In Wester Ross.[1] [1]
MacBheathain MacBain, MacBean, MacVean [2]
MacBhigein MacFigan [1]
MacBhlàthain Blain, Blane [1]
MacBhradain Braden [1]
MacBhraonaigh[1] Burnie[1]
MacBhrìghdeinn Bryden, MacBridan On Arran.[1] [1]
MacCàba MacCabe [1]
MacCaibe MacCabe [1]
MacCailein Colinson, Cullen [1]
MacCaisgein MacAskin [1]
MacCalmain MacCalman, Murchison Murchison in Ross.[1] [1]
MacCaluim MacCallum [2]
MacCaog MacCaig [2]
MacCaoig Caig, MacCaig [1]
MacCardaidh[2][1] Hardie, MacHardie,[1] MacHardy[2] Hardie in Braemar.[1]
MacCarmaig Cormack, MacCormick [1]
MacCathachaidh MacCarthy [2]
MacCathail[2][1] Cail,[1] MacAll,[2] MacCail,[1] MacCall, MacKail[2]
MacCathasaigh Cassie [1]
MacCathbharra MacAffer, MacCaffer [2]
MacCeallaig MacKellaig [1]
MacCeallaigh Kelly [1]
MacCeallair MacKellar [1]
MacCearnaigh Cairnie [1]
MacCearraich MacKerrow [1]
MacCeasain Kesson [1]
MacChoinnich MacKenzie On Lewis.[1] [1]
MacCianain Keenan [1]
MacCiarain MacKerron [1]
MacCiomalain Bannatyne [1]
MacCionadha MacKenna, MacKinnie In Galloway.[1] [1]
MacCinidh MacKenna, Mackinnie [2]
MacCnaimhin MacNevin [2]
MacCnusachainn Kennedy On Arran.[1] [1]
MacCodrum MacCodrum [2]
MacCoinnich[2][1] Kynoch,[1] Mackenzie[2]
MacCoinnigh MacWhinnie In Galloway.[1] [1]
MacColla MacColl [2]
MacConaill MacConnell, MacWhannell [1]
MacConnain Connon In Aberdeenshire.[1] [1]
MacCosgraigh MacCoskrie [1]
MacCorcadail MacCorquodale [2]
MacCormaig MacCormack [2]
MacCrain MacCrain On Jura.[1] [1]
MacCreamhain Crawford [2]
MacCrithein MacNiven In Argyll.[1] [1]
MacCrosain Crossan, MacCrossan [1]
MacCruimein[2][1] Grimmond,[1] MacCrimmon[2] Grimmond in Perthshire.[1]
MacCrìsdein Christie, Chrystal [1]
MacCròin MacCrone In Argyll.[1] [1]
MacCuaig Cook, MacCuaig Cook on Islay.[1] [1]
MacCuidhein MacDonald In Wester Ross.[1] [1]
MacCuilcein MacQuilken, Wilkins, Wilkinson Wilkins in Argyll. Wilkinson in Perthshire.[1] [1]
MacCuinn[2][1] Conn,[1] MacQueen[2] Conn in Aberdeenshire. MacQueen in Galloway.[1]
MacCuinnleis Candlish, Chandlish, MacCandlish [1]
MacCuirc MacGurk [1]
MacCuithein MacDonald, MacQueen, MacQuien MacDonald in Trotternish. MacQueen and MacQuien in the north.[1] [1]
MacCullach MacCulloch MacCulloch can also be represented by MacLulaich. [2]
MacCullaich MacCulloch In Galloway.[1] [1]
MacCumasgaigh Comiskey [1]
MacCumhais MacCuish [1]
MacCuthais MacCuidh [1]
MacCòiseam MacCoshin, MacDonald MacDonald in Dunvegan.[1] [1]
MacCòmhain Cowan, MacCowan [1]
MacCòmhghan MacCowan MacCòmhghan and MacGobhainn are etymologically unrelated. [2]
MacCùga Cook On Arran.[1] [1]
MacDhiarmaid MacDermid, MacDiarmid [1]
MacDhonnchaidh[2][1] Duncan,[1] MacConnachie, Robertson[2] Robertson on the mainland.[1] Robertson is etymologically unrelated to MacDhonnchaidh.
MacDhrostain MacRostie In Perthshire.[1] [1]
MacDhubhaich MacDuff
MacDhubhaig MacCuaig [1]
MacDhubhShìth Duffy, Fee, MacDuffie, MacFee [1]
MacDhubhthaich MacDuff [1]
MacDhuibh MacDuff [1]
MacDhunlèibhe Livingstone Livingstone is etymologically unrelated to MacDhunlèibhe. [2]
MacDiarmaid MacDermid [2]
MacDhàibhidh Davidson, Day, Deason Day in Banffshire. Deason in Moray. [1]
MacDhòmhnaill Donald, Donaldson, MacConnell, MacDonald [2]
MacDhùghaill[2][1] Coles, Coull, Dowall,[1] MacDougall, MacDowell[2] Coles in Galloway.[1]
MacDhùnShléibhe Livingston, MacLeay On Islay.[1] [1]
MacEachaidh [5] McGeachie, MacGeachie, McGeachy, MacGeachy [6] in Kintyre.
MacEachainn MacEachen, MacGeachen [1]
MacEachairn MacEachern, MacKechnie [1]
MacEacharna[3][1] Cochrane,[1] MacEachern, MacKechnie[3] Cochrane in Argyll.[1]
MacEachairn MacEchern, MacKechnie [2]
MacEalair MacKellar [1]
MacEalar Mackellar [2]
MacEamailinn Bannatyne [1]
MacEanain MacKinnon On Arran and Kintyre.[1] [1]
MacEanraig Henderson, MacKendrick
MacEòghainn[2][4] MacEwan,[2] MacEwen[4]
MacFhearchair[1] Carrocher,[4] Farquhar, Farquharson, Kerracher, MacErchar, MacFarquhar, MacKerracher,[1] Mackerchar[2]
MacFhearghail MacKerral [1]
MacFhearghais[2][1] Fergus,[1] Ferguson,[2] Ferries, MacFerries, MacKerras[1] MacFerries in Braemar.[1]
MacFhilib MacGilp, MacKillop [1]
MacFhiongain MacKinnon [2]
MacFhionghain MacKinnon [1]
MacFhionghuin MacKinnon [4]
MacFhionnlaigh[2][1] Findlay, Finlayson,[1] Macinlay,[2] MacIntosh,[1] Mackinlay[2] MacIntosh in Glen Shee.[1]
MacFhitheachain MacIchan, Mackichan [2]
MacFhlaithbheartaich MacLafferty, MacLarty, MacLaverty [1]
MacFhraing Rankin [1]
MacFhraingein MacCracken [1]
MacFigeinn Littleson, MacFigan Littleson in Kintyre.[1] [1]
MacFrìdeinn Brydan, MacBridan On Arran. [1]
MacFuirigh MacVurich On Arran.[1] [1]
MacFhlaithBheartaich MacLarty, MacLaverty
MacGairbheith Garvie, MacGarva, MacGarvie [1]
MacGaradh Hay [1]
MacGill-Eain MacLean [1]
MacGhearailt Fitzgerald [2]
MacGill'Earnain MacLearnan [2]
MacGill'Fhaolagain Mackilligan [2]
MacGill'Fhiontag MacLintock [2]
MacGill'Onaidh MacGillony [2]
MacGille MacGillivray In Wester Ross.[1] [1]
MacGilleBhràth MacGillivray [2]
MacGilleChrìosd MacGilchrist [2]
MacGilleathain Maclean [4]
MacGilleDhuibh Blackie [4]
MacGilleFhialain MacLellan On North Uist.[7] [7]
MacGillIosa Gillies [4]
MacGiobain Cubbin, MacGibbon [1]
MacGlaisein[2][1] Glashan,[1] MacGlashan[2]
MacGoraidh Gorrie, MacGorrie [1]
MacGobhainn MacCowan, MacGowan[2] MacCowan can also be represented by MacCòmhghan (MacGobhainn and MacCòmhghan are etymologically unrelated). [2]
MacGriogair[2][1] Gregory, Grigor,[1] MacGregor[2] Gregory in Perthshire.[1]
MacGuaire Curry, MacGuire, MacQuarrie Curry is sometimes etymologically unrelated to MacGuaire. [2]
MacGumaraid Montgomery [2]
MacIain[2][4][1] Johnson,[2] Johnston,[4] Kean, MacIan,[2] MacKean[1]
MacIllAnndrais Anderson, Gillanders, MacAndrew [1]
MacIllAodhagain MacLagan [1]
MacIllDheòra MacClure, MacLure [1]
MacIllEarnain MacLearnan [1]
MacIllEasbaig Archibald, Gillespie [1]
MacIllEathain[1][3] Clean, Gellion, Gilzean, MacLaine,[1] MacLean[3] Clean in Galloway[1]
MacIlleBhàin Bain, Bayne, MacBain, Milvain, Whyte [1]
MacIlleBheathain MacIlvain, MacIlwaine [1]
MacIlleBhlàthain Blain, Blane, MacBlane MacBlane in Galloway. [1]
MacIlleBhràth MacGillivray [1]
MacIlleBhrìghde MacBryde [1]
MacIlleBhris MacElfrish [1]
MacIlleBhuidhe Bowie, Buie, Ogilvie [1]
MacIlleChaluim MacCallum [1]
MacIlleChatain Hatton In Kintyre. [1]
MacIlleChathbhaidh MacCaffie, MacHaffie [1]
MacIlleChiar Keir [1]
MacIlleChiarain MacIlherran, MacKerron, Sharpe [1]
MacIlleChomhghain Cowan, MacCowan [1]
MacIlleChonaill MacWhannell [1]
MacIlleChrìosd Gilchrist [1]
MacIlleChruim Crum In Dunbartonshire. [1]
MacIlleDhòmhnaich Downie, MacIldownie [1]
MacIlleDhonaghart MacDonald In Benderloch.[1] [1]
MacIlleDhubhthaich Duthie [1]
MacIlleDhuibh Black, Dow, Dowie, Huie Dowie in Perthshire. Huie in Argyll.[1] [1]
MacIlleDhuinn Brown, Dunn [1]
MacIlleGhlais Glass, Gray [1]
MacIlleGhuinnein Winning [1]
MacIlleGhuirm Blue [1]
MacIllÉidich MacLatchie, MacLetchie [1]
MacIlleMhaoil[1][3] Bell, MacGill,[1] MacMillan[3] On South Uist.[1]
MacIlleMhàrtainn MacMartin [1]
MacIlleMhearnaig Warnock [1]
MacIlleMhìcheil Carmichael, MacMichael [1]
MacIlleMhoire Gilmore, Gilmour, Morrison [1]
MacIlleNaoimh MacNiven [1]
MacIllePhàdraig Milfrederick [1]
MacIllePheadair MacFater, MacPhater, Peters MacFater in Kintyre.[1] [1]
MacIlleRiabhaich Darroch, MacIlwraith, Reoch, Revie, Riach Darroch on Jura.[1]
MacIlleRuaidh Gilroy, MacIlroy, Milroy, Reid, Roy [1]
MacIlleSheathain MacCheyne In Argyll.[1] [1]
MacIlleSheathanaich Shaw On Jura.[1] [1]
MacIlleSheathnaich Shaw [2]
MacIlleThòmhais Hosier, MacLehose, Mucklehose [1]
MacIllFhaolagain MacKilligan [1]
MacIllFhaolain[1][3] Cleland, Gilfillan, Gilliland, MacClelland,[1] MacLellan[3] MacLellan except on South Uist.[1]
MacIllFheargain MacLergan On Islay.[1] [1]
MacIllFhialain MacLellan On South Uist.[1] [1]
MacIllFhinnein MacLennan [3]
MacIllFhionndaig Lindsay, MacClintock, MacLintock [1]
MacIllFhionndain Clinton, MacLinton [1]
MacIllIanain MacLennan In Wester Ross.[1] [1]
MacIllÌmheir MacLiver On Islay.[1] [1]
MacIllIomchadha MacClumpha, MacLumpha [1]
MacIllÌosa Gillies, Lees, MacLeish [1]
MacIllOnchon Clanachan, Clenachan, MacClanachan Clanachan and Clenachan in Galloway.[1] [1]
MacIllOnfhaidh MacAlonie, MacGillonie [1]
MacIllosa Gillies [3]
MacIllUidhir MacClure, MacLure Only in Sleat.[1] [1]
MacIomhair,[2] MacÌomhair[1] MacIver[2][1]
MacIonmhainn[2][1] Love,[2] MacKinven[1] Love in Kintyre and Ayrshire; Dwelly said the Isle of Arran.[2] MacKinven in Kintyre.[1]
MacIosaig,[2] MacÌosaig[1] MacIsaac, MacKessock[2][1]
MacLabhrainn[2][1] MacLaren,[2] MacLaurin[1]
MacLabhruinn MacLaren [4]
MacLachlainn[2][1] MacLachlan,[2] Maclauchlan[1]
MacLagain MacLagan [2]
MacLamraich Landsborough In Kintyre.[1] [1]
MacLaomainn[2][1] Lamont,[2] MacLeman[1]
MacLathagain MacLagan In Perthshire.[1] [1]
MacLeòid MacLeod [2]
MacLeòir MacClure, MacLure [1]
MacLianain MacLennan In Wester Ross.[1] [1]
MacLothaidh Fullarton, MacCloy Fullarton on the Isle of Arran.[1] [1]
MacLiuthar McLure [2]
MacLughaidh[2][1] MacClew, MacCloy,[1] MacCluie, MacLoy[2]
MacLuinge MacClung, MacLung [1]
MacLuirg MacLurg [1]
MacLulaich MacCulloch, MacLullich MacCulloch in Argyll.[1] [1]
MacLùcaidh MacLuckie In Galloway.[1] [1]
MacLùcais[2][1] Luke,[2] MacDougall,[1] MacLucas,[2] MacLugash[1] MacDougall on Coll.[1]
MacMhaighstir MacMaster [2]
MacMhanachain Monk On Benbecula.[1] [1]
MacMhannain MacVannan [1]
MacMhaoilein MacMillan [2]
MacMhaoirn Mearns [2]
MacMhaolagain MacMillan. Milligan, Milliken MacMillan and Milligan in Galloway.[1] [1]
MacMhaolain MacMillan [1]
MacMhaolBheatha MacBean In Alvie. [1]
MacMhaolChaluim Callum, Malcolm [1]
MacMhaolDòmhnaich MacIldonich In Inverness.[1] [1]
MacMhaolÌosa Mellis, Mellish [1]
MacMharais MacVarish [2]
MacMharcais Marquis [1]
MacMhata Mathewson [2]
MacMhatha Matheson In the south.[1] [1]
MacMhathain[2][1] MacMann,[1] Matheson[2] MacMann in Glenlivet. Matheson in the north.[1]
MacMhàrtainn[2][1] MacMartin,[2] Martin[1]
MacMhànais MacManus, MacVanish [1]
MacMhèinn MacMinn [1]
MacMhiadhchain MacMeeken In Galloway[1] [1]
MacMhìcheil MacMichael [2]
MacMhoirein[2][1] MacMorran, Morran, Morrison[2] MacMorran in Argyll.[1] Morrison on Islay.[2]
MacMhorgain Morgan [1]
MacMhuircheartaich MacKirdy [1]
MacMhuirich[2][1] Currie,[note 2] MacMurray,[1] MacVurich,[2] Murchison, Murdoch, Murray[1] Murray in Galloway.[1]
MacMhunna Munn [1]
MacMhurardaich MacCurdy On Arran.[1] [1]
MacMhurchaidh[2][1] MacMurchie,[1] MacMurchy,[2] MacMurdo, Murchie, Murchison, Murdoch, Murphy[1]
MacNaois MacNeish [1]
MacNaomhain MacNiven, Niven [1]
MacNeacail[2][3] MacNicol[3] Nicolson,[2] Nicholson[2]
MacNeacail Nicolson [1]
MacNeachdain[2][1] MacCracken,[1] MacNaughton[2]
MacNeis MacNeish [2]
MacNèill MacNeill, MacNeil [2]
MacNia[1] MacNee [1]
MacNiallghais MacNeilage [1]
MacNiallghuis MacNeilage [2]
MacNìll MacNeil On South Uist.[1] [1]
MacNobaill Noble In Wester Ross.[1] [1]
MacPhaid Faed, MacFeat [1]
MacPhaidein[2] MacFadyen[2] MacFadzean[1]
MacPhail,[2] MacPhàil[3] MacPhail[2][3]
MacPhairce Park On Uist.[1] [1]
MacPhàdraig Paterson, MacPhatrick [2]
MacPhàic MacKillop, Park MacKillop on Berneray, North Uist. Park on Uist.[1] [1]
MacPhàidein MacFadyen, MacFadzean [1]
MacPhàil MacFall, MacPhail [1]
MacPhàrlain MacFarlane [2]
MacPheadair MacFater, MacPhater, Peters MacFater in Kintyre.[1] [1]
MacPheadarain MacPhedran [1]
MacPheadrais MacFetridge [1]
MacPheidearain[2][1] Fletcher,[1] MacPhedran[2] Fletcher in Glencoe.[1]
MacPhilip Mackillop [2]
MacPhòil Polson In Gairloch.[1] [1]
MacRaghnaill MacCrindle, MacRaild [1]
MacRaibeirt[1] MacRobert[1] MacRobbie[2]
MacRaoimhin MacNiven On Arran.[1] [1]
MacRaoiridh MacCririe, MacRyrie, Ryrie [1]
MacRaonaill MacRanald [2]
MacRath Macrae [2]
MacRàild MacRaild [1]
MacRiada MacCreadie [1]
MacRisnidh MacRitchie [3]
MacRiocaird Crockett In Galloway.[1] [1]
MacRisnidh MacRitchie, Ritchie [1]
MacRìdeinn Bryden, MacBridan On Arran.[1] [1]
MacRìgh MacNee [2]
MacRob MacRobb [1]
MacRobaidh MacRobbie In Moray.[1] [1]
MacRoithridh MacRyrie In Wester Ross.[1] [1]
MacRuairidh[2][1] MacRory,[1] MacRury[2]
MacRusachainn Kennedy On Arran.[1] [1]
MacShanndaidh Andie, MacAndie [1]
MacShealbhaigh MacKelvie [1]
MacSheòrais MacGeorge [2]
MacSheòrsa Cuthbertson In Inverness.[1] [1]
MacShimidh[1][1] Jamieson,[2] MacKimmie, Sim[1]
MacShithich[1][2] Keith,[2] Shaw, Shiach[1] Keith in Moray.[1]
MacShitrig MacKettrick [1]
MacShìm MacKim [1]
MacShomhairle MacCurley, MacSorley [1]
MacShuibhne MacQueen In the south.[1] [1]
MacSiridh MacKinnon, MacSherry MacKinnon on Mull.[1] [1]
MacSuain MacSwan, MacSween [2]
MacSual Maxwell [2]
MacThaidhg MacCaig [1]
MacTheàrlaich[2][1] Charleson,[1] MacKerlich[2]
MacThom MacComb, Thom [1]
MacThomaidh MacCombie [2]
MacThorcadail MacCorkindale, MacCorquodale [1]
MacThorcaill MacCorkill [1]
MacThàmhais[2][1] MacTavish[2] Tawse[1]
MacThòmais Thomson [2]
MacTiridh MacKinnon In Mull.[1] [1]
MacTuirc MacTurk In Galloway.[1] [1]
MacUalraig[2][1] Kennedy[2] In Lochaber.[1]
MacUaraig Kennedy [2]
MacUchtraigh MacAughtrie, Ochiltree Ochiltree in Cowal.[1] [1]
MacUilleim MacWilliam [2]
MacUirigh Currie, MacVurich MacVurich on Arran.[1] [1]
MacUisdein Hutcheson [2]
MacUrardaidh Mackirdy [2]
MacUrardaigh MacKirdie [1]
MacUrchadain Orchardson [1]
MacUrchaidh MacMurchie On Arran.[1] [1]
MacUsbaig MacUsbaig On Harris.[1] [1]
MacÙisdein Hutcheon, Hutcheson, MacCutcheon, MacHutcheon, Whiston [1]
MaolIosa Mellis [2]
Matasan Matheson In the north.[1] [1]
Mathanach Matheson, Moannach Matheson in the north.[1] [1]
Matharnach Matheson In Wester Ross.[1] [1]
Moireach Murray [2]
Moireasdan Morrison [2]
Morgan Morgan [1]
Morganach Morgan [1]
Munna Munn [1]
Màrnach Marno, Marnoch [1]
Màrr Marr [1]
Màrtainn Martin [3]
Mèinn Menzies [1]
Mèinnearach Menzies [2]
O' Brolchain Bradley, Brodie, Brolochan In Kintyre.[1] [1]
O' Luingeachain Laing, Lang, Loynachan In Kintyre.[1] [1]
Peadarsan Paterson [1]
Peutan[2][1] Beaton,[2] Bethune[1]
Puidreach Buttar, Butter In Perthshire.[1] [1]
Robasdan[3][1] Robertson[3] In the islands.[1]
Roid Reid [1]
Roideach Reid [1]
Ros,[2] Ròs[3] Rose,[1] Ross[2][3]
Rosach Ross [2]
Rothach Munro [2]
Sailcirc Selkirk [2]
Seadh Shaw [4]
Seagha Shaw [2]
Sginnearach Skinner In Easter Ross.[1] [1]
Singleir Sinclair [1]
Siosal Chisholm [2]
Siosalach Chisholm [3]
Smios Smith On South Uist.[1] [1]
Stiùbhart Stewart, Stuart [2]
Sutharlainn Sutherland [1]
Sutharlan Sutherland [1]
Talmhach Tolmie [1]
Tolmach Tolmie [1]
Tuairnear Turner [2]
Tàileach Tallach [1]
Tàillear Taylor [1]
Ualas Wallace [1]
Umphraidh Humphrey In Braemar.[1] [1]
Urchadainn Urquhart [1]
Urchardan Urquhart [2]

See also

Notes

 1. ^ Footnotes which appear in this column denote that the first two columns (not the "Notes" column) is sourced from the cited reference.
 2. ^ For Currie, Mark states "also MacPherson".[2]

Sources

Footnotes
 1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq er es et eu ev ew ex ey ez fa fb fc fd fe ff fg fh fi fj fk fl fm fn fo fp fq fr fs ft fu fv fw fx fy fz ga gb gc gd ge gf gg gh gi gj gk gl gm gn go gp gq gr gs gt gu gv gw gx gy gz ha hb hc hd he hf hg hh hi hj hk hl hm hn ho hp hq hr hs ht hu hv hw hx hy hz ia ib ic id ie if ig ih ii ij ik il im in io ip iq ir is it iu iv iw ix iy iz ja jb jc jd je jf jg jh ji jj jk jl jm jn jo jp jq jr js jt ju jv jw jx jy jz ka kb kc kd ke kf kg kh ki kj kk kl km kn ko kp kq kr ks kt ku kv kw kx ky kz la lb lc ld le lf lg lh li lj lk ll lm ln lo lp lq lr ls lt lu lv lw lx ly lz ma mb mc md me mf mg mh mi mj mk ml mm mn mo mp mq mr ms mt mu mv mw mx my mz na nb nc nd ne nf ng nh ni nj nk nl nm nn no np nq nr ns nt nu nv nw nx ny nz oa ob oc od oe of og oh oi oj ok ol om on oo op oq or os ot ou ov ow ox oy oz pa pb pc pd pe pf pg ph pi pj pk pl pm pn po pp pq pr ps pt pu pv pw px py pz qa qb qc qd qe qf qg qh qi qj qk ql qm qn qo qp qq qr qs qt qu qv qw qx qy qz ra rb rc rd re rf rg rh ri rj rk rl rm rn ro rp rq rr rs rt ru rv rw rx ry rz sa sb sc sd se sf sg sh si sj sk sl sm sn so sp sq sr ss st su sv sw sx sy sz ta tb tc td te tf tg th ti tj tk tl tm tn to tp tq tr ts tt tu tv tw tx ty tz ua ub uc ud ue uf ug uh ui uj uk ul um un uo up uq ur us ut uu uv uw ux uy uz va vb vc vd ve vf vg vh vi vj vk vl vm vn vo vp vq vr vs vt vu vv vw vx vy vz wa wb wc wd we wf wg wh wi wj wk wl wm wn wo wp wq wr ws wt wu wv ww wx wy wz xa xb xc xd xe xf xg xh xi xj xk xl xm xn xo xp xq xr xs xt Mac an Tàilleir, Iain. "Ainmean Pearsanta" (docx). Sabhal Mòr Ostaig. http://www2.smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/faclair/cuspair/Ainmean_pearsanta.docx. Retrieved October 15, 2009.  
 2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq er es et eu ev ew ex ey ez fa fb fc fd fe ff fg fh fi fj fk fl fm fn fo fp fq fr fs ft fu fv fw fx fy fz ga gb gc gd ge gf gg gh gi gj gk gl gm gn go gp gq gr gs gt gu gv gw gx gy gz ha hb hc hd he hf hg hh hi hj hk hl hm hn ho hp hq hr hs ht hu hv hw hx hy hz ia ib ic id ie if ig ih ii ij ik il im in io ip iq ir is it iu iv iw ix iy iz ja jb jc jd je jf jg jh ji jj jk jl jm jn jo jp jq jr js Mark 2003: pp. 718–722.
 3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae Robertson; Taylor 2003: pp. 341–342.
 4. ^ a b c d e f g h i j k l m n Owen 1993: p. 138.
 5. ^ surnamedb.com: Surname The Internet Surname Database.
 6. ^ surnamedb.com: Surname The Internet Surname Database.
 7. ^ a b Matheson 1983: p. 344.
References
 • Mark, Colin (2003). The Gaelic-English Dictionary. Routledge. ISBN 0415297605, ISBN 9780415297608.  
 • Matheson, William (1983). "Notes on North Uist Families". Transactions of the Gaelic Society of Inverness 52.  
 • Owen, Robert C. (1993). The Modern Gaelic-English Dictionary. Gairm. ISBN 1-871901-29-4.  
 • Robertson, Boyd; Taylor, Iain (2003). Teach Yourself Gaelic. Teach Yourself.  

References

Advertisements

Advertisements


Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message