Mer Hayrenik: Wikis

  
  

Note: Many of our articles have direct quotes from sources you can cite, within the Wikipedia article! This article doesn't yet, but we're working on it! See more info or our list of citable articles.

Encyclopedia

From Wikipedia, the free encyclopedia

Մեր Հայրենիք
English: Our Fatherland
Mer Hayrenik
National anthem of  Armenia
Lyrics Mikael Nalbandian
Music Barsegh Kanachyan
Adopted 1991
Music sample
Mer Hayrenik (Instrumental)

"Mer Hayrenik" (Armenian script: Մեր Հայրենիք; English translation: Our Fatherland) is the national anthem of Armenia. Adopted on July 1, 1991, it is based on the anthem of the Democratic Republic of Armenia (1918-1922), but with different lyrics. The lyrics of the anthem is adapted version of "The Song of the Italian girl" (Armenian: Իտալացի աղջկա երգը, written in 1859) by Mikael Nalbandian (1829-1866).[1] Later set to music by composer Barsegh Kanachyan (1885-1967).

Contents

Lyrics

Armenian[2] Latin transcription English translation[3]

Մեր Հայրենիք, ազատ անկախ,
Որ ապրել է դարե դար
Իւր որդիքը արդ կանչում է
Ազատ, անկախ Հայաստան։

Իւր որդիքը արդ կանչում է
Ազատ, անկախ Հայաստան։

Ահա եղբայր քեզ մի դրoշ,
Զոր իմ ձեռքով գործեցի
Գիշերները ես քուն չեղա,
Արտասուքով լվացի։

Գիշերները ես քուն չեղա,
Արտասուքով լուացի։

Նայիր նրան երէք գոյնով,
Նուիրական մէկ նշան
Թող փողփողի թշնամու դէմ
Թող միշտ պանծա Հայաստան։

Թող փողփողի թշնամու դեմ
Թող միշտ պանծա Հայաստան։

Ամենայն տեղ մահը մի է
Մարդ մի անգամ պիտ մեռնի,
Բայց երանի՝ որ իւր ազգի
Ազատութեան կզոհուի։

Բայց երանի՝ որ իւր ազգի
Ազատութեան կզոհուի։

Մեր Հայրենիք, ազատ անկախ,
Որ ապրել է դարէ դար
Իւր որդիքը արդ կանչում է
Ազատ, անկախ Հայաստան։

Իւր որդիքը արդ կանչում է
Ազատ, անկախ Հայաստան։

Mer Hayrenik’, azat ankakh,
Vor aprel e dare dar
Yur vordik’ё ard kanch’um e
Azat, ankakh Hayastan.

Yur vordik’ë ard kanch’um e
Azat, ankakh Hayastan.

Aha yeghbayr k’ez mi drosh,
Zor im dzer’k’ov gortsets’i
Gishernerë yes k’un ch’egha,
Artasuk’ov lvats’i.

Gishernerë yes k’un ch’egha,
Artasuk’ov lvats’i.

Nayir nran yerek’ guynov,
Nvirakan mek’ nshan
T’ogh p’oghp’oghi t’shnamu dem
T’ogh misht pantsa Hayastan.

T’ogh p’oghp’oghi t’shnamu dem
T’ogh misht pantsa Hayastan.

Amenayn tegh mahë mi e
Mard mi angam pit mer’ni,
Bayts’ yerani, vor yur azgi
Azatut’yan kzohvi.

Bayts’ yerani, vor yur azgi
Azatut’yan kzohvi.

Mer Hayrenik’, azat ankakh,
Vor aprel e dare dar
Ir vordik’ë ard kanch’um e
Azat, ankakh Hayastan.

Ir vordik’ë ard kanch’um e
Azat, ankakh Hayastan.

Our Fatherland, free, independent,
That has lived for centuries,
Is now summoning its sons
To the free, independent Armenia.

Is now summoning its sons
To the free, independent Armenia.

Here is a flag for you my brother,
That I have sewed
Over the sleepless nights,
And bathed in my tears.

Over the sleepless nights,
And bathed in my tears.

Look at it, tricoloured,
A valuable symbol for us.
Let it shine against the enemy.
Let Armenia be glorious forever.

Let it shine against the enemy.
Let Armenia be glorious forever.

Death is the same everywhere,
A man dies but once,
Blessed is the one that dies
For the freedom of his nation.

Blessed is the one that dies
For the freedom of his nation.

Our Fatherland, free, independent,
That has lived for centuries,
Is now summoning its sons
To the free, independent Armenia.

Is now summoning its sons
To the free, independent Armenia.

Comparing with original text

Text in the anthem[2] Original text by M. Nalbandyan [1]

Մեր Հայրենիք, ազատ անկախ,
Որ ապրել է դարէ դար
Իւր որդիքը արդ կանչում է
Ազատ, անկախ Հայաստան։

Ահա եղբայր քեզ մի դրoշ,
Զոր իմ ձեռքով գործեցի
Գիշերները ես քուն չեղա,
Արտասուքով լուացի։

Նայիր նրան երէք գույնով,
Նուիրական մեկ նշան
Թող փողփողի թշնամու դեմ
Թող միշտ պանծա Հայաստան։

Ամենայն տեղ մահը մի է
Մարդ մի անգամ պիտ մեռնի,
Բայց երանի՝ որ իւր ազգի
Ազատութեան կզոհուի։

Մեր Հայրենիք, ազատ անկախ,
Որ ապրել է դարե դար
Իր որդիքը արդ կանչում է
Ազատ, անկախ Հայաստան։

Մեր հայրենիք, թշուառ, անտէր,
Մեր թշնամուց ոտնակոխ,
Իւր որդիքը արդ գանչում է
Հանել իւր վրեժ, քէն ու ոխ:

Ահա՛, եղբայր, քեզ մի դրoշ,
Որ իմ ձեռքով գործեցի,
Գիշերները ես քուն չեղա,
Արտասուքով լուացի։

Նայի՛ր նորան, երեք գունով,
Նվիրական մեր նշան,
Թո՛ղ փողփողի թշնամու դէմ,
Թո՛ղ կործանուի Աւստրիան:

Ամենայն տեղ մահը մի է,
Մարդ մի անգամ պիտ մեռնէ.
Բայց երանի՜, որ իւր ազգի
Ազատութեան կը զոհուի:

Մեր հայրենիք, թշուառ, անտէր,
Մեր թշնամուց ոտնակոխ,
Իւր որդիքը արդ գանչում է
Հանել իւր վրէժ, քէն ու ոխ:

Status as the national anthem of Armenia

Armenia
National anthems of Armenia

"Mer Hayrenik" 1918–1922
Anthem of the Armenian SSR 1944–1991
"Mer Hayrenik" since 1991

Lately, there has been a debate over whether Armenia should do away with its current national anthem and adopt something different. There have been complaints and allegations that the song is "too wimpy" and gloomy.[4] A 22-person commission made up of Armenia's wisest and best have been sifting through 85 candidates to come up with a new anthem. The Armenian Revolutionary Federation staunchly opposes the idea of changing Mer Hayrenik. The very idea, according to them, is tantamount to sacrilege.[4] The Armenian Revolutionary Federation is a part of the coalition government. According to some, one anthem, with lyrics based on a poem by Kars-born Armenian writer Yeghishe Charents is considered one of the most favored submissions.[4] A modified version of the Soviet-era anthem by Aram Khachaturian with new lyrics is another candidate, along with two other recordings. Some such as Armenian composer Tigran Mansuryan prefer the tune of the old Khachaturian anthem, calling it "very Armenian".[5] The proposals are being produced by an orchestra in order for the public to hear the different options being considered for the new state anthem. Despite ongoing debate, Mer Hayrenik will be kept as the state anthem by decision of the National Assembly of Armenia.[6]

References

  1. ^ a b «Իտալացի աղջկա երգը» from Վիքիդարան (Armenian Wikisource)
  2. ^ a b According to the Armenian version of the web site of the Government of the Republic of Armenia
  3. ^ According to the English version of the web site of the Government of the Republic of Armenia
  4. ^ a b c Robert Parsons (2006-08-24). "CIS: Armenia Latest To Agonize Over Anthem". Radio Free Europe. http://www.rferl.org/featuresarticle/2006/08/07E46CF7-FD9C-4920-BEC2-D7937DDFE3ED.html. Retrieved 2006-08-24.  
  5. ^ "Famous Composer Refuses To Deal With National Anthem". Panorama.am. 2006-12-23. http://www.panorama.am/en/society/2006/12/23/f/. Retrieved 2006-12-23.  
  6. ^ "National Anthem of Armenia". Panorama.am. 2006-12-22. http://www.panorama.am/en/politics/2006/12/22/f/. Retrieved 2006-12-22.  

Sources

External links


Source material

Up to date as of January 22, 2010

From Wikisource

Mer Hayrenik (Our Fatherland)
by Mikael Nalbandian
Mer Hayrenik ("Our Fatherland") is the national anthem of Armenia.

Adopted on July 1, 1991, it is based on the anthem of the Democratic Republic of Armenia (1918–1920), but with different lyrics.

The lyrics were written as a poem by poet Mikael Nalbandian (1829–1866) and later set to music by composer Author:Barsegh Kanachyan (1885–1967).

— Excerpted from Mer Hayrenik on Wikipedia, the free online encyclopedia.

Contents

The Lyrics in Armenian Script

Մեր Հայրենիք

Մեր Հայրենիք, ազատ, անկախ : Որ ապրէլ է դարէ դար
Իւր որդիքը արդ կանչում է
Ազատ, անկախ Հայաստան:

Ահա՝ եղբայր, քեզ մի դրօշ,
Որ իմ ձեռքով գործեցի
Գիշերները ես քուն չեղայ,
Արտասուքով լուացի:

Նայիր նրան երեք գոյնով,
Նուիրական մէր նշան,
Թող փողփողի թշնամու դէմ,
Թող միշտ պանծայ Հայաստան:

Ամենայն տեղ մահը մի է
Մարդ մի անգամ պիտ՚ մեռնի,
Բայց երանի՚ որ իւր ազգի
Ազատութեան կը զոհուի:

Transliteration of Armenian Lyrics (Oriental)

Mer Hayrenik, azat ankakh,
Vor aprel eh dareh dar
Yur vortikeh ard kanchoom eh
Azat, ankakh hayastan.
(repeat previous two lines)

Aha yeghbair kez mi drosh,
Vor im dzerkov gortzetsi
Gishernereh yes koon chegha,
Artasoonkov lvatsi.
(repeat previous two lines)

Nayir nran yerek gooynov,
Nvirakan mer nshan,
Togh poghpoghi tshnamoo dem,
Togh misht pantza Hayastan.
(repeat previous two lines)

Amenayn tegh maheh mi eh
Mard mee ankam pit merni,
Baytz yerani vor yur azgi
Azatootyan keh zohvi.
(repeat previous two lines)

(repeat first verse)

Transliteration of Armenian Lyrics (Occidental)

Mer Hayrenik, azad angaj,
Vor abrel e dare dar
Yur vortikeh art ganchum eh
Azad, angaj hayasdan.
(repeat previous two lines)

Aha ieghpair kez mi trosh,
Vor im dzerkov kortzetsi
Kishernereh yes koon chegha,
Artasoonkov lvatsi.
(repeat previous two lines)

Nayir nran yerek kuinov,
Nvirakan mer nshan,
Togh poghpoghi tshnamoo tem,
Togh misht pantza Hayasdan.
(repeat previous two lines)

Amenayn tegh maheh mi eh
Mart mee ankam pit merni,
Paytz yerani vor yur azgi
Azatootyan geh zohvi.
(repeat previous two lines)

(repeat first verse)

English Translation

Our fatherland, free and independent,
That lived from century to century
His children are calling
Free independent Armenia.
(repeat previous two lines)

Here brother, for you a flag,
That I made with my hands
Nights I didn't sleep,
With tears I washed it.
(repeat previous two lines)

Look at it, 3 colours
It's our gifted symbol.
Let it shine against the enemy.
Let Armenia always be glorious.
(repeat previous two lines)

Everywhere death is the same
Everyone dies only once
But lucky is the one
Who is sacrificed for his nation.
(repeat previous two lines)

(repeat first verse)

External links

PD-icon.svg This work is in the public domain in countries where the copyright term is the author's life plus 70 years or less.
Nuvola apps important.svg
It is not necessarily in the public domain in the United States if published from 1923 to 1977. For a US-applicable version, see {{PD-1996}}.Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message